*   સુંદર                     *   ગણેશ ઉત્સવ શાળામાં છે...                    

શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ

શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ

ફોટો નામ હોદ્દો સરનામુ મોબાઇલ નંબર
શ્રી છગનભાઈ કરસનભાઈ પટેલ પ્રમુખશ્રી ભેંસાણ રોંડ ૯૦૩૩૨૦૯૦૯૦
શ્રી હરીભાઈ કેશવભાઈ પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી સેગવાછામા 9909925577
ઉપર જાઓ