*   સુંદર                     *   ગણેશ ઉત્સવ શાળામાં છે...                    

સ્ટાફ

માધ્યમિક સ્ટાફ

ફોટો નામ શૈક્ષણિક લાયકાત હોદ્દો શાળામા દા.તા. મોબાઇલ નંબર
પટેલ શાંતિલાલ પૂંજ્યભાઈ ઍમ.ઍસ.સી.,બી.ઍડ પ્રિન્સીપાલ 1994-12-01 9586376688

ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્ટાફ

ફોટો નામ શૈક્ષણિક લાયકાત હોદ્દો શાળામા દા.તા. મોબાઇલ નંબર
પવાર મૌલિકરાવ રીબુભાઈ ઍમ.ઍ, બી.ઍડ મદદ. શિક્ષક 1996-06-19 9586376688

પ્રાથમિક સ્ટાફ

ફોટો નામ શૈક્ષણિક લાયકાત હોદ્દો શાળામા દા.તા. મોબાઇલ નંબર
પટેલ અંજનીબેન ખુશાલભાઈ ઍમ.ઍ, બી.ઍડ મદદ. શિક્ષક 1996-06-19 9586376688

બાળમંદિર સ્ટાફ

ફોટો નામ શૈક્ષણિક લાયકાત હોદ્દો શાળામા દા.તા. મોબાઇલ નંબર
રાઠોડ પ્રફુલકુમાર મોહનભાઈ ઍમ.ઍ, બી.ઍડ મદદ. શિક્ષક 1996-06-22 9586376688
ઉપર જાઓ